VIGILANTIBUS IURA SCRIPTA SUNT

Práva patria bdelým, teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou.

_________________________________________

Advokátska kancelária Krahulec

 • pôsobí od júla 2008 a nadväzuje na predchádzajúce pôsobenie advokáta v právnických povolaniach,
 • poskytuje právne služby najmä v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného, správneho práva, resp. trestného práva,
 • poskytuje profesionálne právne služby zamerané na efektívne riešenia, kladie dôraz na individuálny prístup ku klientom na základe dôkladného poznania a pochopenia ich potrieb,
 • poskytuje právne služby tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám,
 • pri poskytovaní právnych služieb dodržiava povinnosť mlčanlivosti v zmysle stavovských predpisov pre výkon advokácie, dbá na ochranu osobných údajov svojich klientov, riadi sa zásadami profesionality, lojality a diskrétnosti.

    _________________________________________

    Profil advokáta​

    Mgr. Dušan Krahulec​

    Vzdelanie

    Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr., 1995
    Filozofická fakulta UPJŠ Prešov, Mgr., 1984

    Členstvo v komorách

    Slovenská advokátska komora (advokát)

    _________________________________________

    Právne služby

    Právne služby poskytujeme v jednotlivých právnych odvetviach formou zastupovania klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovania právnych rád, spisovaním listín o právnych úkonoch, spracúvaním právnych rozborov a ďalšími formami právneho poradenstva a právnej pomoci.

    Občianske právo

    Vlastnícke právo (nadobúdanie vlastníctva, ochrana vlastníctva, susedské vzťahy), podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo (vznik, zánik, vyporiadanie), zmluvné vzťahy, záväzkové právo (kúpa, predaj, nájom, poistné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní, uplatňovanie práv zo zmluvných vzťahov, vymáhanie nárokov, riešenie majetkových sporov, ochrana osobnosti, autorské právo, osobný bankrot.

    Obchodné právo

    Právo obchodných spoločností (zakladanie a vznik obchodných spoločností, zmeny v spoločnostiach, fúzie, akvizície, právna podpora pôsobenia orgánov spoločností, zrušenie a likvidácia spoločností, zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom), živnostenské podnikanie, ochrana obchodného mena, hospodárska súťaž, due dilligence, zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi, právo cenných papierov, zmenkové právo, konkurz a reštrukturalizácia, prihlasovanie pohľadávok, incidenčné žaloby

    Práva k nehnuteľnostiam a pozemkové právo

    Zmluvné vzťahy v oblasti nehnuteľností (kúpa, predaj, zámena, nájom, záložné práva, vecné bremená, predkupné právo), právna podpora pri prevádzkovaní nehnuteľností, pri správe bytových domov, pri uplatňovaní práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nájomné práva k pozemkom, k poľnohospodárskej pôde, riešenie vzťahov k nevyporiadaným pozemkom, resp. k pozemkom s neznámymi a nezistenými vlastníkmi

    Rodinné právo

    Rozvod manželstva a vyporiadenie bezpodielového spoluvlastníctva, vyživovacie povinnosti, úprava práv a povinností k maloletým, osvojenie, určenie otcovstva, vyhlásenie za mŕtveho

    Pracovné právo

    Právna podpora zamestnávateľa v pracovno právnych vzťahoch, vypracovanie dokumentácie pre účely pracovnoprávnych vzťahov, riešenie vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vznik, zmeny a končenie pracovnoprávnych vzťahov, zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov pri riešení sporov z pracovno právnych vzťahov

    Právo informačných technológií a právo duševného vlastníctva

    Zmluvy na tvorbu, dodávku, implementáciu a servis software, právny audit v oblasti ochrany autorských práv k softwaru, právne analýzy v oblasti informačných technológií, právne poradenstvo pre e-business, právo priemyselného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, priemyselné vzory), zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva

    Správne právo

    Zastupovanie klientov v správnom konaní pred stavebnými úradmi, katastrálnymi, živnostenskými, finančnými úradmi, v priestupkovom konaní, žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov.

    Procesné právo

    Zastupovanie klientov v jednotlivých konaniach pred súdmi, v sporovom konaní, mimosporovom konaní, v konaní pred ústavným súdom, zastupovanie v exekučnom konaní a dedičskom konaní.

    _________________________________________

    Odmena za právne služby

    Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len “Vyhláška”).

    Podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku určenia odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

    Paušálna odmena

    Môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
    Paušálna odmena je vhodná aj pre prípad pravidelného, dlhodobejšieho využívania právnych služieb (najmä zo strany podnikateľských subjektov).

    Tarifná odmena

    Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

    Hodinová odmena

    Tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby, v jednoduchých veciach vo výške od 50,- € za hodinu, pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

    Podielová odmena

    Odmena sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu (od 5% do 20%) na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

    V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

    V odmene nie je zahrnutá náhrada za čas strávený cestou pri realizácii úkonov mimo sídla advokátskej kancelárie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

    ___________________________

    Kontaktujte nás

    Sídlo kancelárie a miesto podnikania

    Hlavná 25, 917 01 Trnava

    IČO: 36 858 960
    DIČ: 2022633558

    Telefónne číslo

    00421 903 754159

    Email

    krahulec@akkrahulec.sk